STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96491 Phim X-Quang thường quy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0019-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
08/10/2019

96492 Phim X-quang Y tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 362-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
12/07/2019

96493 Phim X-quang Y Tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 365-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
12/07/2019

96494 Phim X-quang Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 341-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
23/09/2019

96495 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 269 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/11/2019

96496 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 997/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TTB Còn hiệu lực
25/08/2020

96497 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 208/170000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Hóa chất Hà Nội Còn hiệu lực
11/01/2021

96498 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 678/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Hóa chất Hà Nội Còn hiệu lực
29/01/2021

96499 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021

96500 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021