STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96501 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-40 Đã thu hồi
03/02/2024

96502 Phim X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM 01/2024/CONTEX-PL Còn hiệu lực
04/03/2024

96503 Phim X-quang dùng cho nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0052-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Đã thu hồi
19/07/2019

96504 Phim X-quang dùng cho nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0052-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Quốc Tế Còn hiệu lực
19/07/2019

96505 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1708/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TM- DV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/08/2020

96506 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1708/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TM- DV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/08/2020

96507 Phim X-quang dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 10/TT/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023

96508 Phim X-quang dùng trong y tế (dạng phim nhiệt khô) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190123.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Còn hiệu lực
11/10/2019

96509 Phim X-Quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
18/10/2019

96510 Phim X-Quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2003/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
25/03/2020