STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96511 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 10/2023/PL-DC Còn hiệu lực
04/01/2024

96512 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI NGÂN HẠNH 02-2023/NH-PL Còn hiệu lực
15/01/2024

96513 Phim X-Quang Y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AGFA HEALTHCARE VIỆT NAM 04/2022/PLTTBYT-AGFA Còn hiệu lực
30/01/2024

96514 Phim X-quang y tế (Medical X-ray film) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 002/2502/KQPL-ĐB Còn hiệu lực
28/02/2022

96515 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2558A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

96516 Phim xquang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN HAVIDO 102022/PLTTBYT-HVD Còn hiệu lực
03/11/2022

96517 Phim y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 729/170000077/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hiếu Linh Còn hiệu lực
06/08/2019

96518 Phim y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN 01/2023/PL/LIWIN Đã thu hồi
30/05/2023

96519 Phim y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN 01/2023/PL/LIWIN Còn hiệu lực
21/09/2023

96520 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3305 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
04/08/2020