STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96811 Phin lọc đo chức năng hô hấp dùng cho máy đo chức năng hô hấp (Koko) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

96812 Phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL07/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
21/06/2019

96813 Phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 049.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/12/2020

96814 Phin lọc động mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/05/2021

96815 Phin lọc động mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
01/09/2021

96816 Phin lọc động mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0478/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

96817 Phin lọc động mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 004-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

96818 PHIN LỌC ĐỘNG MẠCH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM PLĐKLH-H29-231114-0012 Còn hiệu lực
16/11/2023

96819 Phin lọc động mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 024.23/PL-TVME Còn hiệu lực
15/01/2024

96820 PHITEN METAX TAPE TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 178-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Efise (Việt Nam) Còn hiệu lực
10/06/2020