STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96871 Phim y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN 01/2023/PL/LIWIN Còn hiệu lực
21/09/2023

96872 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3305 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
04/08/2020

96873 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3315 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
04/08/2020

96874 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3332 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
04/08/2020

96875 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3428 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
03/11/2020

96876 Phin Lọc Bạch Cầu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3305CL10/6/2020 PL-TTDV Công ty TNHH Transmedic Healthcare Còn hiệu lực
23/11/2021

96877 Phin lọc bạch cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 230014/RA-PL Còn hiệu lực
25/12/2023

96878 Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL33/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
25/06/2019

96879 Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 042.20/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2020

96880 Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL33/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
25/06/2019