STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96891 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein LH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2512/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

96892 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein mammaglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2517/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

96893 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein Podoplanin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2520/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

96894 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein Synaptophysin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3247/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

96895 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein TAG-72 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3485/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

96896 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein TRAcP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3595/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

96897 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2531/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

96898 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein villin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3487/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

96899 Thuốc thử xét nghiệm định tính glypican 3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2464/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

96900 Thuốc thử xét nghiệm định tính hầu hết cytokeratin có tính acid và tất cả cytokeratin có tính bazơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3407/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022