STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96901 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein TRAcP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3595/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

96902 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2531/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

96903 Thuốc thử xét nghiệm định tính glycoprotein villin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3487/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

96904 Thuốc thử xét nghiệm định tính glypican 3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2464/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

96905 Thuốc thử xét nghiệm định tính hầu hết cytokeratin có tính acid và tất cả cytokeratin có tính bazơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3407/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

96906 Thuốc thử xét nghiệm định tính HBs Ag TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 77/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

96907 Thuốc thử xét nghiệm định tính hCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2545/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

96908 Thuốc thử xét nghiệm định tính Helicobacter pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3364/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

96909 Thuốc thử xét nghiệm định tính Helicobacter pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3365/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

96910 Thuốc thử xét nghiệm định tính Helicobacter pylori và phân biệt các tế bào tạo máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3070/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022