STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96921 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008822/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

96922 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009122/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

96923 Phin lọc khuẩn làm ấm làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 03/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
12/08/2019

96924 Phin lọc khuẩn làm ấm làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 28.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
11/10/2023

96925 Phin lọc khuẩn làm ấm làm ẩm dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 02 Còn hiệu lực
08/08/2022

96926 Phin lọc khuẩn làm ẩm và làm ấm cho mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-129/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/09/2021

96927 Phin lọc khuẩn làm ẩm và làm ấm cho mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-026/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/01/2022

96928 Phin lọc khuẩn làm ấm và làm ẩm dùng trong Y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 04 Còn hiệu lực
17/08/2022

96929 Phin lọc khuẩn làm ấm, làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-062/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
09/06/2021

96930 Phin lọc khuẩn làm ấm, làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-062REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2021