STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
96941 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008622/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

96942 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008722/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

96943 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008922/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

96944 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009022/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

96945 Phin lọc khuẩn một chức năng dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

96946 Phin lọc khuẩn SAMBRUS-V (Phin lọc vi khuẩn – virus SAMBRUS-V, Phin lọc khuẩn loại ba chức năng SAMBRUS-V) (SAMBRUS-V Breathing Filter (SAMBRUS-V Bacterial – Viral Filter, SAMBRUS-V Heat Moisture Exchange Filter) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 189-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/04/2020

96947 Phin lọc khuẩn và lọc virut TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6292021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

96948 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 04/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
31/12/2019

96949 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 04/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
31/12/2019

96950 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003053/PCBB-HN Còn hiệu lực
13/03/2023