STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97001 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein chuỗi nhẹ Lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3141/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

97002 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Claudin 18 (CLDN18) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3650/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/05/2023

97003 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Cytokeratin 19 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2489/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

97004 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein cytokeratin 8 & 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3249/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

97005 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein cytokeratin 8 và 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3411/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

97006 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein DLL3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3765/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

97007 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein DOG1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2509/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

97008 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein E-cadherin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3412/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

97009 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein galectin-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3413/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

97010 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein GATA3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2511/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022