STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97051 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen ETV6/RUNX1 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N96-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97052 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen ETV6/RUNX1 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-8L66-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97053 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen IGH/BCL2 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-8L60-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97054 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen MLL TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-8L57-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97055 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen PDGFRB TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-6N24-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97056 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen PML/RARA TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-1N36-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023

97057 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen RPN1/MECOM TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-6N60-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97058 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen TP53 (17p13.1) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-8L64-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97059 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến gen ung thư máu bằng giải trình tự gen thế hệ mới TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC NGB-003-170622 Còn hiệu lực
01/07/2022

97060 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến mất đoạn CSF1R TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N03-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023