STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97061 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen IGH/MAF TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N32-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97062 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen IGH/MALT1 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N47-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97063 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen IGH/MYC TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-4N10-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023

97064 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen MYC TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-1N63-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023

97065 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen RARA TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N46-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97066 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen RUNX1/RUNX1T1 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-8L70-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97067 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen SNRPN TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-6N27-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023

97068 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng gen TP53 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N56-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

97069 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng nhiễm sắc thể 1p36 và 19q13 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-4N60-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023

97070 Thuốc thử xét nghiệm định tính đột biến vùng nhiễm sắc thể 4q12 TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-5N52-R1 Còn hiệu lực
17/03/2023