STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97091 Thuốc thử đa màu đếm tế bào CD3/CD16+ CD56/CD45/CD19 dùng cho máy phân tích dòng chảy tế bào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191048 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
06/12/2019

97092 Thuốc thử đếm số lượng bạch cầu còn lại trong các chế phẩm máu đã loại bạch cầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 48/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022

97093 Thuốc thử định danh nhanh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ các vi khuẩn gram âm hiếu khí và kỵ khí tuỳ tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210160 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/03/2021

97094 Thuốc thử định danh nhóm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1753/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
25/08/2019

97095 Thuốc thử định danh nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM 21/2023/QALAB-PL Đã thu hồi
12/04/2023

97096 Thuốc thử định danh và phát hiện β-lactamase ở loài Neisseria, loài Haemophilus, Branhamella catarrhalis và Gardnerella vaginalis; xác định kiểu sinh học của Haemophilus influenzae và Haemophilus parainfluenzae TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 255/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

97097 Thuốc thử định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210521-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
26/07/2021

97098 Thuốc thử định danh và xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210525-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/07/2021

97099 Thuốc thử định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 272/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

97100 Thuốc thử định danh vi khuẩn kỵ khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 134/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/08/2021