STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97101 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện/ hiếu khí phát triển nhanh/ cầu khuẩn gram dương hiếu khí khó nuôi cấy/ Listeria monocytogenes) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-714/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

97102 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện/ hiếu khí phát triển nhanh/ hiếu khí khó nuôi cấy/ Listeria monocytogenes) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-704/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

97103 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện/ hiếu khí phát triển nhanh/ hiếu khí khó nuôi cấy/ Listeria monocytogenes) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 194/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
28/10/2021

97104 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-707/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

97105 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-706/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

97106 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-708/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
09/07/2020

97107 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm kỵ khí không bắt buộc) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-799/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/07/2020

97108 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: cầu khuẩn gram dương hiếu-kị khí tùy tiện, hiếu khí phát triển nhanh, cầu khuẩn gram dương hiếu khí khó nuôi cấy, Listeria monocytogenes TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 366/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/12/2020

97109 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và hiếu-kị khí tùy tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 360/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/12/2020

97110 Thuốc thử định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ: trực khuẩn gram âm hiếu khí và trực khuẩn gram âm hiếu – kị khí tùy tiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 32/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/08/2021