STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97111 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-193/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/07/2020

97112 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-194/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/07/2020

97113 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-195/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
16/07/2020

97114 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-300/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
16/07/2020

97115 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-327/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
16/07/2020

97116 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-376/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
17/07/2020

97117 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-377/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/07/2020

97118 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-378/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/07/2020

97119 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-379/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/07/2020

97120 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-380/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/07/2020