STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97141 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng D-dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 265/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

97142 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 222/2022/NA-PL Còn hiệu lực
09/12/2022

97143 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 50/2023/NA-PL Còn hiệu lực
10/03/2023

97144 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng fructose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 252/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

97145 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 180/2022/NP-PL Còn hiệu lực
22/09/2022

97146 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 255/2022/NP-PL Còn hiệu lực
09/12/2022

97147 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 108/2022/NA-PL Còn hiệu lực
29/09/2022

97148 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng Thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 41/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/06/2021

97149 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lipase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 193/2023/NP-PL Còn hiệu lực
08/09/2023

97150 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PAP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 47/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
25/06/2021