STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97151 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 158/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

97152 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 45/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
24/06/2021

97153 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ure TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 157/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022

97154 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 10/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/01/2023

97155 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β2-microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 221/2022/NA-PL Còn hiệu lực
09/12/2022

97156 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β2-microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 49/2023/NA-PL Còn hiệu lực
10/03/2023

97157 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1655/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
28/05/2021

97158 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3229/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

97159 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên nhân EBV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3227/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

97160 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3552/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023