STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97171 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 220922/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

97172 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 1105222/PLYT-TPC Còn hiệu lực
08/07/2022

97173 Thuốc thử, vật liệu kiểm soát, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 05012021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2023

97174 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220401-11.BDB/BPL Còn hiệu lực
01/04/2022

97175 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220401-12.BDB/BPL Đã thu hồi
01/04/2022

97176 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220401-12.BDB/BPL Còn hiệu lực
29/12/2022

97177 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-11.BDB/BPL Còn hiệu lực
04/04/2022

97178 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-12.BDB/BPL Còn hiệu lực
04/04/2022

97179 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220406-11.BDB/BPL Còn hiệu lực
07/04/2022

97180 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD10 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220406-12.BDB/BPL Còn hiệu lực
07/04/2022