STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97211 Ống xông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1285 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Tế Nghĩa Dũng Còn hiệu lực
11/11/2019

97212 Ống xông niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG 042022/NGHIADUNG Còn hiệu lực
18/10/2022

97213 Ống xông niệu quản ( Sử dụng dài ngày) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1990/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
01/02/2021

97214 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2117/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
01/02/2021

97215 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 47/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
23/02/2021

97216 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Đã thu hồi
06/04/2021

97217 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 468/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
06/04/2021

97218 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở, sử dụng dài ngày) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 466/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
06/04/2021

97219 Ống xông niệu quản (cả hai đầu cong và mở, sử dụng dài ngày) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 466/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Còn hiệu lực
19/11/2021

97220 Ống xông niệu quản (sử dụng dài ngày) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG 032022/NGHIADUNG Còn hiệu lực
29/09/2022