STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97251 Vít lấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

97252 Vít lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 94621CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

97253 Vít luồn cáp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-25-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

97254 Vít mắt cá chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 208/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
18/12/2020

97255 Vít mắt cá chân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 208/MKM/1220-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
29/11/2021

97256 Vít mini titan các cỡ các loại TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1371/1 PL-TTDV Công Ty TNHH Mkmed Việt Nam Còn hiệu lực
19/05/2021

97257 Vít mỏ neo dùng trong nắn chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ (MEDITECH CO., LTD) 03/2022MDTPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

97258 Vít nén TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-315-20181170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
30/06/2019

97259 Vít nén TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-179-2020 Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/07/2020

97260 Vít nén TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-179-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/07/2020