STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97271 Thuốc thử dùng cho máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT 200223/KQPL-QUANGPHAT Đã thu hồi
03/04/2023

97272 Thuốc thử xét nghiệm định lượng 1,5-AG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-27-160/2022/PL Còn hiệu lực
03/11/2022

97273 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium (Ca) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SALUBRIS PHARMACEUTICALS LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 202204008/Salubris-PL Còn hiệu lực
07/04/2022

97274 THỤT TÁO BÓN ENDOLAX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA PL/03/08/23/CZ Còn hiệu lực
16/08/2023

97275 THỤT TÁO BÓN ENDOLAX KIDS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA PL/04/08/23/CZ Còn hiệu lực
16/08/2023

97276 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 18621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/03/2021

97277 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 18621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/03/2021

97278 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 18621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/03/2021

97279 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 18621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN OPTICA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/03/2021

97280 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 137/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Còn hiệu lực
26/08/2021