STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97331 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 86-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

97332 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 87-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

97333 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 88-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

97334 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 89-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

97335 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1641PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

97336 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 90-1PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

97337 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1642PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

97338 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1643PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

97339 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2820PL-TTDV Vpđd Alcon Pharmaceuticals Ltd. Tại Tp.hcm Còn hiệu lực
09/02/2020

97340 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2821PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
09/02/2020