STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97391 Thủy tinh thể nhân tạo (Intraocular Lenses) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG 0504/KQPL-BQ Còn hiệu lực
06/04/2022

97392 Thủy tinh thể nhân tạo - INTRAOCULAR LENS (IOL) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 550/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
10/10/2020

97393 Thủy Tinh Thể nhân tạo ACRYFOLD TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3057 PL -TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
22/12/2019

97394 Thủy tinh thể nhân tạo Artiflex Myopia TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 51/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/01/2021

97395 Thủy tinh thể nhân tạo ARTISAN TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1704/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/06/2019

97396 Thủy tinh thể nhân tạo ARTISAN Aphakia TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1704/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/06/2019

97397 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO ASPHERICAL TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1077/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020

97398 Thủy tinh thể nhân tạo dùng trong nhãn khoa và phụ kiện đi kèm, bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 51/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
19/04/2020

97399 Thủy Tinh thể nhân tạo GALAXYFOLD TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3056 PL -TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
22/12/2019

97400 THUỶ TINH THỂ NHÂN TẠO HYDROPHILIC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1081/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
08/09/2020