STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97431 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/PCBPL/CPV-THERAPY Còn hiệu lực
14/08/2023

97432 Phụ tùng hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV031/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97433 Phụ tùng máy cắt đốt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV020a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97434 Phụ tùng máy cắt đốt phòng mổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV022/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97435 Phụ tùng máy cắt đốt: Tay cầm điện cực điều khiển bằng tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
10/05/2022

97436 Phụ tùng máy gây mê giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV026a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97437 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV014/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

97438 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV014a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
28/10/2020

97439 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-VADI Còn hiệu lực
16/08/2022

97440 Phụ tùng máy gây mê và giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/2022/PCBPL/CPV-VADI Còn hiệu lực
26/12/2022