STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97541 Ống thông phế quản/ ống đặt nội khí quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 04/2023/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
01/11/2023

97542 Ống thông phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 757/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
29/09/2019

97543 Ống thông phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1019/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
08/09/2020

97544 Ống thông phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1520/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
13/10/2020

97545 Ống thông phổi (có trocar) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 115/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

97546 Ống thông phổi (có trocar) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 115/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

97547 Ống thông siêu âm buồng tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0207/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

97548 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0062/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

97549 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0061/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/03/2021

97550 Ống thông siêu âm nội mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0063/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021