STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97561 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm HF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191317 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2019

97562 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm HF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191317 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
18/12/2019

97563 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KNS INTERNATIONAL 01/2023/KNS-PL Còn hiệu lực
12/06/2023

97564 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191316 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
12/11/2019

97565 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191316 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PS MEDICAL Còn hiệu lực
18/12/2019

97566 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 08-23/PL-NOMA Còn hiệu lực
28/08/2023

97567 Thiết bị điều trị da bằng sóng siêu âm (Kèm phụ kiện) (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3450 PL-TTDV Công ty TNHH Dermamed Còn hiệu lực
03/11/2020

97568 Thiết bị điều trị da bằng sóng tần số vô tuyến RF vi kim SYLFIRM và vật tư tiêu hao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN QUANTUM HEALTHCARE VIỆT NAM 1611-QHV/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

97569 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4093-1 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
06/01/2022

97570 Thiết bị điều trị da bằng tần số vô tuyến RF TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4086 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022