STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97591 Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục có chức năng thải bỏ CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 452/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
21/07/2023

97592 Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục với chống đông Heparin và Citrate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 455/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2020

97593 Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu trong lọc máu liên tục và hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 628/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
28/02/2020

97594 Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu trong lọc máu liên tục và hấp phụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 422/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
30/06/2023

97595 Quả lọc máu lưu lượng trung bình dùng cho chạy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 44/200000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và vật tư Y tế Đông Dương Còn hiệu lực
14/10/2021

97596 Quả lọc máu ngoài cơ thể giảm CO2 và tạo Oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/07/2023

97597 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 512/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

97598 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 512/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

97599 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 512/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

97600 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 022023/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/04/2023