STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97631 Trợ cụ đo van TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

97632 Trô-ca nhựa tích hợp đóng lỗ Trô-ca TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/95 Còn hiệu lực
03/08/2023

97633 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/359 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2021

97634 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/514 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

97635 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/94 Còn hiệu lực
03/08/2023

97636 Troca dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1723/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

97637 Troca nhựa các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

97638 Troca nhựa dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1623/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

97639 Troca nhựa nhiều cổng, dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1623/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

97640 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Huy Phát Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
11/07/2020