STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97641 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 168/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
11/07/2020

97642 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 183/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Ovi Vina Còn hiệu lực
22/07/2020

97643 Trocal nhựa cho nội soi khớp vai (Disposable Trocar) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1701/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ CHÂU THÀNH Còn hiệu lực
29/12/2020

97644 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 301/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

97645 Trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191418 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

97646 Trocar TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 055-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2020

97647 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 1504-2022/BKQ-HHP Còn hiệu lực
06/06/2022

97648 Trocar TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 27/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97649 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 28/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

97650 Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 02/APP/2023 Còn hiệu lực
14/09/2023