STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97661 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 16.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
16/08/2022

97662 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 03/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
06/10/2022

97663 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 04/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
06/10/2022

97664 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22/BPL-OST Còn hiệu lực
19/10/2022

97665 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06/BPL-OST Còn hiệu lực
22/10/2022

97666 Quả lọc thận TTBYT Loại C CONG TY TNHH ASENAC 11-2023/ASENAC Còn hiệu lực
20/02/2024

97667 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 28/BPL-OST Còn hiệu lực
22/02/2024

97668 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0091-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2024

97669 Quả lọc thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210976-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/12/2021

97670 Quả lọc thận (Hollow Fiber Dializer) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04300617 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Thiên Ấn Còn hiệu lực
05/08/2019