STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97681 Sinh phẩm xét nghiệm nhanh HIV quang đường máu TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2635 PL Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương Codupha Còn hiệu lực
29/12/2019

97682 Sinh phẩm xét nghiệm nhanh qua đường nước bọt TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2634 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
29/12/2019

97683 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-098/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm Còn hiệu lực
05/09/2019

97684 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-099/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm Còn hiệu lực
05/09/2019

97685 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 23/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

97686 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 23/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

97687 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 133/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
03/02/2020

97688 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-875/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/10/2019

97689 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-875/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/10/2019

97690 Sinh phẩm y tế dùng trong chẩn đoán in-vitro TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-875/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
30/10/2019