STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97701 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 200 ml x 10Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

97702 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 200 ml x 12Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

97703 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 400 ml x 12Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

97704 Quả dẫn lưu áp lực âm kín, loại 400 ml x 14Fr TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 574/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/09/2021

97705 Quả hấp phụ (cho lọc thận nhân tạo) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/12.21/TS-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
28/06/2019

97706 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 02.06/TPC-2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

97707 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 259/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2023

97708 Quả hấp phụ Bilirubin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 02.TP/202308/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2023

97709 Quả hấp phụ huyết tương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 427/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2023

97710 Quả hấp phụ máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG 01.06/TPC-2023 Còn hiệu lực
23/06/2023