STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97711 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-187/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
09/12/2021

97712 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01/NL-ZHANJIANG/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVKT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
01/01/2022

97713 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 395/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

97714 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-016/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/01/2022

97715 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-017/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/01/2022

97716 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-036/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/02/2022

97717 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

97718 Ống thông tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 04/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
10/05/2022

97719 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-113/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/06/2022

97720 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-114/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/06/2022