STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97771 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06/BPL-OST Đã thu hồi
12/04/2022

97772 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 08.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
20/06/2022

97773 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG 16.22/KQPL/VK2022 Còn hiệu lực
16/08/2022

97774 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 03/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
06/10/2022

97775 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH QHM VIỆT NAM 04/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
06/10/2022

97776 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22/BPL-OST Còn hiệu lực
19/10/2022

97777 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06/BPL-OST Còn hiệu lực
22/10/2022

97778 Quả lọc thận TTBYT Loại C CONG TY TNHH ASENAC 11-2023/ASENAC Còn hiệu lực
20/02/2024

97779 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 28/BPL-OST Còn hiệu lực
22/02/2024

97780 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0091-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2024