STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97791 Phim khô Laser X-Quang y tế TRIMAX TXE, TXM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 301-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
27/11/2020

97792 Phim khô laser y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM VIỆT 2808/2023/PL-PNV Còn hiệu lực
04/04/2024

97793 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1645/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
21/08/2021

97794 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Đã thu hồi
23/02/2022

97795 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2022/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
23/02/2022

97796 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM VIỆT 2506/2023/PL-PNV Còn hiệu lực
13/07/2023

97797 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT 01.2023/PCBPL-JVC Còn hiệu lực
20/10/2023

97798 Phim khô y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT 02/2024/PLTTBYT-TV Còn hiệu lực
22/01/2024

97799 Phim niêm phong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 266/21/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

97800 Phim phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2120/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU Còn hiệu lực
02/02/2021