STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97811 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 395/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/01/2022

97812 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-016/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/01/2022

97813 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-017/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/01/2022

97814 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-036/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/02/2022

97815 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 02/PL Đã thu hồi
23/03/2022

97816 Ống thông tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 04/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
10/05/2022

97817 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-113/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/06/2022

97818 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-114/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/06/2022

97819 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-15 Đã thu hồi
12/12/2022

97820 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1421 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022