STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97861 Ống Trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 666/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
03/07/2020

97862 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190227.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
14/10/2019

97863 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191619 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
25/03/2020

97864 Ống trộn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210132 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
11/03/2021

97865 Ống trữ lạnh 1.8 mL TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4078 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
22/12/2021

97866 Ống trữ mẫu Vials TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

97867 Ống trữ đông TTBYT Loại A CONG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT SƠN ANH 2022_03/PCBPL Còn hiệu lực
21/11/2022

97868 ỐNG TRỤC DỤNG CỤ TẦN SỐ VÔ TUYẾN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 105/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

97869 Ống trượt dùng cho nội soi ruột non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-012-2022 Còn hiệu lực
09/08/2022

97870 Ống trượt dùng cho nội soi ruột non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-031-2022 Còn hiệu lực
20/09/2022