STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97921 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3004-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BIOLEADER Còn hiệu lực
26/01/2021

97922 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180804-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

97923 Trụ lành thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 93921CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

97924 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 11072022.02/SD/BPL Còn hiệu lực
12/07/2022

97925 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230530/SD/BPL Còn hiệu lực
30/05/2023

97926 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0222022ST/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

97927 Trụ lành thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA 0372021ST-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

97928 Trụ lành thương (Digital Healing Abutment) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020193A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
30/03/2020

97929 Trụ lành thương dùng trong cấy ghép nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 01DT-2023/PL-DTH Còn hiệu lực
11/08/2023

97930 Trụ lành thương Healing Abutment TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 006/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
12/08/2023