STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97931 Trụ liên kết chân răng nhân tạo và mão răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

97932 Trụ liên kết chân răng nhân tạo và mão răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

97933 Trụ liên kết chân răng nhân tạo và mão răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

97934 Trụ liên kết chân răng nhân tạo và mão răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 00222/210000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

97935 Trụ nâng đỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3005-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BIOLEADER Còn hiệu lực
26/01/2021

97936 Trụ nhựa đúc răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210574-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

97937 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 022022/PHUCDANG Còn hiệu lực
15/04/2022

97938 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2492A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

97939 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2740A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2022

97940 Trụ nối chân răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2849A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/10/2022