STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97961 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 370/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
02/10/2020

97962 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

97963 Ống thông tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021

97964 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-056/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/06/2021

97965 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-057/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/06/2021

97966 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1321/210000003/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại - Dịch vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
23/06/2021

97967 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1192/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
30/07/2021

97968 Ống thông tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-126/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2021

97969 Ống thông tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 386.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
06/09/2021

97970 Ống thông tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 447.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
11/09/2021