STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97981 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 77/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2020

97982 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 79/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2020

97983 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2020

97984 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2020

97985 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

97986 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

97987 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

97988 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/10/2020

97989 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/05/2021

97990 Phổi nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 1621 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
01/09/2021