STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
98121 Ống thông trong lọc máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2159 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

98122 Ống thông trong lọc máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2159 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

98123 Ống thông trong lọc máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2159 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

98124 Ống thông trong lọc máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2159 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

98125 Ống thông trong lọc máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE 08/2022/PL-Baxter VNHC Còn hiệu lực
13/09/2022

98126 Ống thông trong động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 487/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2019

98127 Ống thông trong động mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

98128 Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng, ái nước và lực hỗ trợ tối ưu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 003.20/KQPL-TERUMO CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
18/01/2021

98129 Ống thông trợ giúp can thiệp mạch vành lòng rộng, ái nước và lực hỗ trợ tối ưu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 003.20/ KQPL-TERUMO CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
26/01/2021

98130 Ống thông trực tràng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
24/03/2021