STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2441 Băng keo cuộn bảo vệ, vải dệt màu da TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12/2022/HCP-PL Còn hiệu lực
30/11/2022

2442 băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 70A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tê Tam Châu Còn hiệu lực
18/06/2019

2443 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2444 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019491/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
12/03/2020

2445 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 37/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Châu Còn hiệu lực
19/05/2020

2446 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2022/210000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

2447 Băng keo cuộn co giãn TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 08/2023/HCP-PL Còn hiệu lực
25/05/2023

2448 Băng keo cuộn co giãn FIX ROLL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2449 Băng keo cuộn co giãn FIX ROLL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA 231027-YCV Còn hiệu lực
27/10/2023

2450 Băng keo cuộn cố định không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 20.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
25/09/2020

2451 Băng keo cuộn cố định không dệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ THỊNH PHÁT PL02/08/2022 Còn hiệu lực
02/08/2022

2452 Băng keo cuộn giấy, lụa, vải. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YC003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
25/09/2019

2453 Băng keo cuộn loại giấy (màu da/ trắng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2454 Băng keo cuộn loại giấy (màu da/ trắng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019491/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
12/03/2020

2455 Băng keo cuộn loại giấy NEO YOUNG PLASTER - PAPER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2456 Băng keo cuộn loại giấy YOUNG PLASTER - PAPER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2457 Băng keo cuộn loại lụa NEO YOUNG PLASTER - SILK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019

2458 Băng keo cuộn loại lụa có/ không có lõi nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 253/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
11/03/2020

2459 Băng keo cuộn loại lụa có/không có lõi nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019491/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
12/03/2020

2460 Băng keo cuộn loại lụa SILK PLASTER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 13/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Còn hiệu lực
02/07/2019