STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
2701 Băng vết thương Betaplast B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04-MUN/ PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
01/07/2019

2702 Băng vết thương Betaplast F TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 03-MUN/ PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
01/07/2019

2703 Băng vết thương Betaplast F TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 08-MUN/ PL/170000007/PCBPL-BYT VPĐD MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS Pte. Ltd. tại HCM Còn hiệu lực
01/07/2019

2704 Băng vết thương Betaplast F TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 072-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
20/08/2019

2705 Băng vết thương Betaplast F TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 055-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
10/07/2020

2706 Băng vết thương Betaplast H TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-MUN/ PL/170000007/PCBPL-BYT VPĐD MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS Pte. Ltd. tại HCM Còn hiệu lực
01/07/2019

2707 Băng vết thương Betaplast H TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 01-MUN/ PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
01/07/2019

2708 Băng vết thương Betaplast H TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 072-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
20/08/2019

2709 Băng vết thương Betaplast H TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 055-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
10/07/2020

2710 Băng vết thương Betaplast H TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 091-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/Chi Nhánh Công Ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
17/08/2021

2711 Băng vết thương Betaplast H TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-MUN/PL/170000007/PCBPL-BYT VPĐD MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS Pte. Ltd. tại HCM Đã thu hồi
28/06/2019

2712 Băng vết thương Betaplast H (Dot Patch) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 072-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
20/08/2019

2713 Băng vết thương Betaplast H (Dot patch) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 091-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/Chi Nhánh Công Ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
17/08/2021

2714 Băng vết thương Betaplast N TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 07-MUN/ PL/170000007/PCBPL-BYT VPĐD MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS Pte. Ltd. tại HCM Còn hiệu lực
01/07/2019

2715 Băng vết thương Betaplast N TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-MUN/ PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/07/2019

2716 Băng vết thương Betaplast N TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 071-DA/ 170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
20/08/2019

2717 Băng vết thương Betaplast N TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 053-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
10/07/2020

2718 Băng vết thương Betaplast N TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 091-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/Chi Nhánh Công Ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam Còn hiệu lực
17/08/2021

2719 Băng vết thương Betaplast Pro N TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 071-DA/ 170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
20/08/2019

2720 Băng vết thương Betaplast Pro N TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 053-DA/170000108/PCBPL-BYT VPĐD Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP HCM/ Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Còn hiệu lực
10/07/2020