STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78321 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0107/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
24/09/2021

78322 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0456-1/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
13/01/2022

78323 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0485-1/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2024

78324 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 92/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DIOGENE Còn hiệu lực
11/07/2019

78325 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-180/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Sixmurs HTH Việt Nam Còn hiệu lực
16/12/2021

78326 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00220/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
10/08/2021

78327 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0224/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
10/08/2021

78328 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0434/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

78329 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0456/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

78330 Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0224/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Đã thu hồi
10/08/2021

78331 Máy phân tích sinh hóa xét nghiệm Hemoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-049/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/03/2020

78332 Máy phân tích sinh hoá xét nghiệm Hemoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-001 Công ty TNHH Thương mại Sixmurs HTH Việt Nam Còn hiệu lực
22/01/2021

78333 Máy phân tích sinh hóa, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 121218PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hamemy Còn hiệu lực
29/06/2019

78334 Máy phân tích sinh hóa, huyết học và hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa, huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 031218PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Còn hiệu lực
29/06/2019

78335 Máy phân tích sinh hóa, huyết học và hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa, huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 041218PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Hamemy Còn hiệu lực
06/07/2019

78336 Máy phân tích sinh hóa, linh phụ kiện vật tư tiêu hao máy phân tích sinh hóa, dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY 269PL-HMM/170000062/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y Tế Labomed Còn hiệu lực
28/06/2019

78337 Máy phân tích sinh hóa-miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-033/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/10/2019

78338 Máy phân tích sinh hóa-miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-034/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/10/2019

78339 Máy phân tích sinh hóa-miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-117/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2020

78340 Máy phân tích sữa mẹ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 2020CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T Còn hiệu lực
08/04/2020