STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78341 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1747/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic Còn hiệu lực
31/08/2019

78342 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 119/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
24/08/2021

78343 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 120/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
24/08/2021

78344 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 220/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/11/2021

78345 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 220/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/11/2021

78346 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 220/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/11/2021

78347 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 220/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/11/2021

78348 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 220/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/11/2021

78349 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 220/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/11/2021

78350 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-109/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78351 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-109/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78352 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-109/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78353 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-109/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78354 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-109/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78355 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-109/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78356 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-109/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78357 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-158/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78358 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-158/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78359 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-897/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
06/01/2020

78360 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 37/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
26/11/2019