STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78361 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 39/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

78362 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 40/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

78363 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 41/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

78364 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 42/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

78365 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 43/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

78366 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 44/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
05/12/2019

78367 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 224.20/180000026/PCBPL-BYT VIỆN DINH DƯỠNG Còn hiệu lực
11/06/2020

78368 MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CƠ THỂ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 104/Seca-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/07/2020

78369 MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CƠ THỂ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 104/Seca-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/07/2020

78370 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6902021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/07/2022

78371 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ALTECH COMPUTER SYSTEM 01/2023/ALTECH-PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

78372 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

78373 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N&T VIETNAM 01/2024/PL/NT Còn hiệu lực
18/03/2024

78374 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N&T VIETNAM 02/2024/PL/NT Còn hiệu lực
18/03/2024

78375 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-09/QT-KQPL Còn hiệu lực
03/04/2024

78376 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-10/QT-KQPL Còn hiệu lực
03/04/2024

78377 Máy phân tích thành phần cơ thể BWA 2.0 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 413-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

78378 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 120 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDISOL 464-EIMI/2023/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

78379 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 270 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

78380 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 270 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020