STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78381 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ALTECH COMPUTER SYSTEM 01/2023/ALTECH-PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2023

78382 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

78383 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N&T VIETNAM 01/2024/PL/NT Còn hiệu lực
18/03/2024

78384 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N&T VIETNAM 02/2024/PL/NT Còn hiệu lực
18/03/2024

78385 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-09/QT-KQPL Còn hiệu lực
03/04/2024

78386 Máy phân tích thành phần cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2024-10/QT-KQPL Còn hiệu lực
03/04/2024

78387 Máy phân tích thành phần cơ thể BWA 2.0 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 413-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

78388 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 120 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDISOL 464-EIMI/2023/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

78389 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 270 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

78390 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 270 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

78391 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 370S TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 168-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

78392 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 370S TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

78393 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 570 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 168-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

78394 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 570 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

78395 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 770 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 168-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

78396 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 770 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

78397 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 970 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 413-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

78398 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody Dial TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1675/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
21/07/2019

78399 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody H20N TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 454-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

78400 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody S10 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019