STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78501 Máy phân tích điện giải và Hóa chất chuẩn chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 3008227/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

78502 Máy phân tích điện giải và hóa chất, phụ kiện dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 01HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78503 Máy phân tích điện giải và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 03-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
03/03/2023

78504 Máy phân tích điện giải và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 10-2023/A.V.L-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

78505 Máy phân tích điện giải và linh kiện, phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT A.V.L 09/170000085/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT A.V.L Đã thu hồi
29/06/2019

78506 Máy phân tích điện giải và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 01PL-2023/180000010/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2023

78507 Máy phân tích điện giải và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 32-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
20/01/2021

78508 Máy phân tích điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019625/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Còn hiệu lực
26/12/2019

78509 Máy phân tích điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Đã thu hồi
07/10/2019

78510 Máy phân tích điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES SM003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Đã thu hồi
07/10/2019

78511 Máy phân tích điện giải và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA 21VB/170000060/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba Còn hiệu lực
03/07/2019

78512 Máy phân tích điện giải và phụ kiện, vật tư tiêu hao TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA 22VB/170000060/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba Còn hiệu lực
03/07/2019

78513 Máy phân tích điện giải đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 170/2019/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
03/11/2020

78514 Máy phân tích điện giải, bộ nạp mẫu tự động và hóa chất, điện cực dùng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 28HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78515 Máy phân tích điện giải, hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa và linh kiện, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 16HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78516 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 13/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
16/03/2020

78517 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 13/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
16/03/2020

78518 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 13/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
16/03/2020

78519 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 19/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Phúc Tín Còn hiệu lực
01/04/2020

78520 Máy phân tích điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 51/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/04/2021