STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78561 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 19/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

78562 Máy phân tích đông máu cobas t 411_0543 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0401/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/07/2019

78563 Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020

78564 Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020

78565 Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020

78566 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0857/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

78567 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0858/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

78568 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0859/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

78569 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 15/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

78570 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1613/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
13/04/2021

78571 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT 20220625-TP/170000055/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/06/2022

78572 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3415/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

78573 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-062023/170000030/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

78574 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-062023/170000030/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

78575 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-062023/170000030/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

78576 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3598/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

78577 Máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3599/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

78578 Máy phân tích đông máu tự động và Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích đông máu tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2807/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2023

78579 Máy phân tích đông máu tự động định tính và định lượng khác nhau của các xét nghiệm đông máu in vitro, kết quả nhằm chẩn đoán bất thường đông máu và theo dõi điều trị bằng thuốc chống đông. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1624/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
29/04/2021

78580 Máy phân tích đông máu tự động định tính và định lượng khác nhau của các xét nghiệm đông máu, kết quả nhằm chẩn đoán bất thường đông máu và theo dõi điều trị bằng thuốc chống đông. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1623/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
29/04/2021